#24 Jak je to tedy s tím suchem?

Prší! A poslední dny docela často. Tak jak je to tedy s tím suchem? Není to zase nějaký výmysl? A jakou roli tu hraje veřejná podpora?

Příčinou sucha je deficit srážek, podporovaný vyššími teplotami vzduchu. Česká republika zápasí s problémem sucha, situaci nemění ani deštivý začátek léta. Sucho je problém, který nás trápí a v budoucnu bude trápit ještě intenzivněji. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod. Je tedy potřeba s dešťovou vodou dobře hospodařit a v co největší míře ji zachytit, využít nebo nechat vsáknout a nenechat ji odtéct. Pomoci může pestrá krajina a efektivní zadržení vody v krajině. Ale jak toho docílit?

vodni nadrz

Dle odborníků je nutné především změnit hospodaření v lesích i na polích: snižovat osevní plochu, obnovovat remízky a mokřady, pěstovat meziplodiny a používat méně agrochemických vstupů. V průmyslu je oblastí, jak efektivně využívat vodu, také mnoho.

Vodu nemůžeme považovat pouze za surovinu, ale z pohledu cirkulární ekonomiky za zdroj energie. Integrovaný management vody v průmyslu je disciplína, která nabývá důležitosti a začíná mít v řízení podniků své místo. A jak tedy může cirkulární ekonomika problému sucha pomoci?

Těch možností je mnoho. Cirkulární ekonomika je založena na efektivním využívání zdrojů. Rozlišujeme cykly materiálů, které jsou přírodní, tedy organické cykly, a cykly technické. V organických cyklech je důležité, abychom se naučili vracet živiny do půdy. Vezměme si například organický odpad. Jeho velká část dnes končí na skládce, místo, aby se využila například v bioplynových stanicích, nebo zužitkovala zpátky do půdy. A to není správně. V tomto ohledu se ještě máme co učit.

Vraťme živiny do půdy

Hlavními projekty, které v současné době v gesci Ministerstva životního prostředí probíhají, je příprava protierozní vyhlášky a dotace na přírodě blízká opatření pro zadržení vody v krajině – budování tůní, mokřadů, rybníků a další krajinných prvků na zpomalení odtoku vody z polí a luk. Tématu se ale věnují i další resorty.

V průmyslu je voda strategickou surovinou

Na vodu je pohlíženo jako na významnou průmyslovou surovinu a její nedostatek může mít obrovské následky. Cílem jednotlivých podpor jsou tedy projekty, které jednak přináší řešení, která optimalizují využívání vody jako cenného zdroje, snižují dopady klimatických změn, ale také na řešení, která mají problémům se suchem předcházet. A co si pod tím vlastně představit? 

Strategie recyklace spočívá v dlouhodobém úsilí o dosažení nulového objemu odcházející odpadní vody. Znamená odběr odpadní vody, která by byla jinak vypuštěna a její využití tam, kde je přípustná horší kvalita vody. Vše závisí na druhu výrobního procesu, stupni čištění odpadních vod na místě a na požadavcích na kvalitu recyklované vody.  Nejběžnější využití je v procesu ohřevu, chlazení, hašení, mytí a hydraulické dopravě. Dnešní moderní opravárenské a čistírenské technologie jsou na vysoké úrovni a jsou schopné prakticky čistit převážnou většinu jak surových, tak i recyklovaných vod. 

Konkrétním nástrojem, jak podporovat projekty v průmyslovém odvětví, jsou dotační programy operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Příjem žádostí v některých z nich bude zahájen na podzim a vzhledem k blížícímu se konci programového období 2014-2020 může jít na nějakou dobu o poslední příležitost čerpat evropské prostředky na projekty, které sucho řeší. A o jaké programy se konkrétně jedná? 

  • Program Inovační vouchery: Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od univerzit a výzkumných organizací. Projekty, které jsou spojeny s efektivním nakládáním s vodou, mají podporu o 10 % vyšší než ostatní, konkrétně 85 % z ceny nakupované služby. 
  • Program Inovace: Program, který poskytuje dotaci na investice do inovativních technologií, bude vyhlášen v září. Dle posledních informací budou projekty, které jsou spojeny s úspornými řešeními při spotřebě vody ve výrobě, v procesu hodnocení bonifikovány. Mají tak v porovnání s poměrně velkou konkurencí inovačních projektů větší šance, že budou k podpoře vybrány.  
  • Klíčový je také výzkum a vývoj, proto je nutné zmínit i program Aplikace, který podporuje konkrétní výzkumné a vývojové projekty. Program nabízí dotační podporu na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb, činnosti související s odpadními vodami, sběrem a odstraňováním odpadů mezi podporované oblasti patří.  
  • Program Expanze pro MSP: Tento program podporuje projekty optimalizace procesů nakládání s vodou v průmyslu včetně recyklace a retence a využití jejího potenciálu, formou bezúročných úvěrů s možností odkladu splátek a příspěvkem na úroky komerčního úvěru. 

Dotace na problematiku sucha mají firmy především motivovat, aby se do nich pouštěly. Uvidíme, zdali to bude mít kýžený efekt. Před námi je nové programové období a přesné znění jednotlivých programů se stále tvoří. Již nyní je však zřejmé, že téma vody bude mnohem silnější, než bylo doposud. Už v návaznosti na Green deal, kterým chce Evropa zásadně změnit své směřování.

 

Michala

"Velmi ráda podpořím ambiciózní, inovativní a zároveň cirkulární projekty, které zlepší nejen byznys, ale i svět. Průlomovými poznatky a nápady pojďme spolu vstříc cirkularitě!"

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat