#13 Homo cirkularis: Člověk jako klíč k úspěchu cirkulární ekonomiky

Náš cíl mise je jasný – cirkulární ekonomika. Cesta k jeho dosažení ale zahrnuje mnoho aspektů, na které je zapotřebí myslet. 

V cirkulární ekonomice tedy v ideálním případě neexistuje odpad, je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě. V mnoha případech je to možné, vyžaduje to však zapojení veškerých aktérů, kteří na cyklu podílejí, a to včetně spotřebitelů. Dostáváme se tak ke zcela zásadnímu aspektu – člověku. 

homo cirkularis

Můžeme mít myšlenku, příležitosti, zdroje, ale klíčem k úspěšné realizaci je člověk, jako tvor ne/konající potřebné kroky. Zapojení společenských a humanitních věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací tak může být pro nalézání nových konkurenčních výhod a jejich udržitelné a odpovědné využívání zcela zásadní. A proč?

  • Mohou nám prozradit mnohé o chování spotřebitelů/firem, bariérách, které pociťují, ale hlavně zjistit, jak je vhodně motivovat k využívání a vytváření udržitelných řešení.
  • Můžeme díky nim analyzovat vazby mezi firmami, veřejnou správou, výzkumnými organizacemi a dalšími stakeholdery a posilovat efektivitu a funkčnost.
  • Mohou být zcela zásadní pro identifikaci konkrétních lokálních bariér, které znesnadňují realizaci cirkulárních opatření – jen tak lze nastavit vhodné podpůrné politiky a programy.
  • Můžeme díky nim sestavit vhodné informační materiály i prezentovat případové studie, které podpoří motivaci aktérů.

Umožní podpořit vytváření konsensu (shody) ohledně cirkulární ekonomiky v rámci komunity, což je zcela zásadní pro dlouhodobá řešení.

Jsem si vědoma toho, že aby mohlo být takových nástrojů využito a dosaženo požadovaných výsledků, není snadné takové výzkumné a vývojové projekty společenských a humanitních věd realizovat. Vyžadují čas, zdroje, ale především zkušené odborníky v dané oblasti. Naštěstí i tyto typy projektů lze podpořit z dotačních zdrojů. Mohou vám tak pokrýt jak mzdové náklady vývojových pracovníků, náklady na subdodávky, materiály, cestovní náklady, ale i režijní náklady.

Velmi tak oceňuji projekty, které se rozhodly této příležitosti využít. Jedná se o řadu projektů, ráda bych vzpomněla kupříkladu tyto:

Zelená logistika

I když v současné době trh se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí, literatura ukazuje, že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není jednoduché. Cílem projektu je tak navrhnout a vytvořit nástroj, který firmám umožní využít existující motivaci spotřebitelů ke zvýšení poptávky po tomto typu produktů (konkrétně šetrných alternativách logistických služeb).

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Projekt se zaměřuje na nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování a propojuje je se vzděláváním. Využívá nástrojů pro podporu změny vzorců chování.

Odpad zdrojem neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR

Jedná se o výzkum materiálových toků, do jehož řešení jsou zapojeny expertní skupiny i široká veřejnost. Projekt prokazatelně povede k posílení konkurenceschopnosti a vytvoření fungujících vazeb mezi firmami, veřejnou správou, výzkumnými organizacemi a dalšími stakeholdery, což je velmi důležité. Součástí projektu je také sestavování informačních a pozičních materiálů a případových studií pro odbornou i laickou veřejnost.

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku – Dlouhodobá koncepce pro přechod na oběhové hospodářství

Jedná se o analýzu, která je klíčová pro zmapování příležitostí a nastavení vhodných podpůrných politik a programů v rámci cirkulární ekonomiky specificky pro Českou republiku.

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Projekt se zabývá přechodem obcí na cirkulární ekonomiku. Hlavním výsledkem projektu je metodika a interaktivní webová aplikace pro obce a města, která pomůže s řešením běžných problémů v principu oběhového hospodářství. Zlepší podmínky pro obce dostupností nejnovějších informací a metodik a povede k tvorbě dlouhodobého konsenzu v rámci komunity.

Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Projekt se zaměřuje na identifikaci motivů a bariér konzumace kohoutkové vody v České republice a zjišťuje, jak tyto bariéry překonat.

I když jsou to projekty různého zaměření, velikosti, s lokálním i s celorepublikovým dosahem, společně tvoří skládačku, která nás významně posouvá blíže k cíli naší mise. Máš i ty podobně ambiciózní projekt? Nenechávej si ho pro sebe!

 

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat