Zelená logistika

Můžeme mít myšlenku, příležitosti, zdroje, ale klíčem k úspěšné realizaci cirkulárních řešení je člověk. Zapojení společenských a humanitních věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací tak může být pro nalézání nových konkurenčních výhod a jejich udržitelné a odpovědné využívání zcela zásadní. Mohou nám totiž prozradit mnohé o chování spotřebitelů a bariérách, které pociťují, ale hlavně zjistit, jak je vhodně motivovat k využívání a vytváření udržitelných řešení.

Šetrné alternativní logistické služby

Centrum pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově uvádí, že i když v současné době trh se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí, literatura ukazuje, že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není jednoduché. Rozhodlo se tak realizovat výzkumný a vývojový projekt, jehož cílem je navrhnout a vytvořit nástroj, který firmám umožní využít existující motivaci spotřebitelů ke zvýšení poptávky po tomto typu produktů, a to konkrétně šetrných alternativách logistických služeb.

 zelena logistika

Výsledek projektu

Jedná se o projekt, který propojuje nejen poznatky z psychologie, ale i ekonomie a dopravního plánování. Výstupem projektu bude metodika a aplikace ICT pro hodnocení environmentální motivace spotřebitelů a návrh způsobů prezentace zelených atributů, které na základě této znalosti umožní firmám zvýšit poptávku po environmentálně šetrných logistických službách. Projekt je plánován na tři roky a způsobilé výdaje mohou dosáhnout až 4 464 tis. Kč.

Ačkoli v tomto konkrétním společenskovědním projektu je řešitelem pouze univerzita, záměry podobného typu může řešit klidně i podnik, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími účastníky.

Co bude dotováno

Míra podpory na projekt může být až 80%. Získat lze dotační podporu jak na osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií), tak náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů i náklady na subdodávky. Dále také ostatní přímé náklady, jako je ochrana duševního vlastnictví, materiál, náklady na provoz i cestovní náklady, v neposlední řadě také režijní náklady.

A výsledný efekt

  • Bude vytvořen nástroj, který firmám umožní využít existující motivaci spotřebitelů ke zvýšení poptávky po zelených produktech a službách (konkrétně šetrných alternativách logistických služeb)
  • Firmy budou motivovány vytvářet a nabízet zelená řešení na trhu
  • Spotřebitelé budou chtít využívat zelené výrobky, tuto tendenci mohou přenést i do dalších oblastí svého života
  • Podpora ochrany životního prostředí a cirkulárních řešení

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat